Σκοποί/Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος EWAS περιλαμβάνουν:

1. Αξιολόγηση των επιλογών και ευκαιριών της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ( Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα), που σχετίζονται με την συλλογή και διαχείριση αποβλήτων.

2. Ο γενικός σκοπός είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020 σε σχέση με τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν από τον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.

3. Ανάπτυξη των κατάλληλων δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης, εφαρμογής και παρακολούθησης που σχετίζονται με διαφορετικές μεθοδολογίες συλλογής αποβλήτων και τα αντίστοιχα οφέλη για την βελτίωση των σημερινών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων.

- Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων
- Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις υφιστάμενες μεθόδους
- Αύξηση του επίπεδο της ανακύκλωσης των αποβλήτων και της συνεργασίας των πολιτών
- Μείωση του κόστους επένδυσης και του λειτουργικού κόστους, του θορύβου και των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

4. Ανάδειξη της βελτιστοποίησης των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων (Τοπικά Σχέδια Δράσης), μέσω της εφαρμογής του μοντέλου EWAS σε τοπικό και «κλαδικό» επίπεδο.

5. Αύξηση της γνώσης των νέων μεθόδων συλλογής αποβλήτων, την παροχή κατάρτισης και διάδοσης πληροφοριών για την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων.

6. Ο τελικός στόχος του EWAS είναι να δημιουργήσει, να υλοποιήσει και να αναδείξει τις επιπτώσεις και την αυξημένη βιωσιμότητα των μεθοδολογιών συλλογής αποβλήτων που χρησιμοποιούν καινοτόμες ICT λύσεις, την ίδια στιγμή που αυξάνεται η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανακύκλωση, εξοικονομούνται κόστη και μειώνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σε συμμόρφωση με τους στόχους της ΕΕ για το 2020.

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Μείωση του κόστους των δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων κατά 15-30 % και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 10 %,
  • Λεπτομερής ανάλυση των υφιστάμενων μεθοδολογιών συλλογής αποβλήτων, του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και των νέων ευκαιριών μέσω της χρησιμοποίησης εργαλείων ΤΠΕ,
  • Ολοκληρωμένη λύση ΤΠΕ για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των αποβλήτων η οποία θα αξιολογείται με τη χρήση διαφορετικών δεικτών χρήσης και απόδοσης, με τη διεξαγωγή έρευνας στους πιλοτικούς χρήστες και τους ευρύτερους πολίτες,
  • Μεθοδολογίες καινοτόμου διαχείρισης των αποβλήτων που θα βασίζονται σε προηγμένα εργαλεία ΤΠΕ που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ηχορύπανσης και τα κόστη.

Title: Efficient and sustainable waste management methodologies using ICT tools enabling GHG emissions reduction

Grant agreement no.:  LIFE13 ENV/ES/000725

Powered by:

d-waste logo