Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα Life EWAS στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα πρόγραμμα προβάλει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, με σκοπό την βελτιστοποίηση των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καθιερωθεί ένα «μονοπάτι» για την υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, το θα μεταφέρει και θα προσαρμόσει τις εμπειρίες από επιτυχημένες δραστηριότητες πρόληψης και συλλογής αποβλήτων, με σκοπό την απόκτηση γνώσης για την μεταφορά παρόμοιων δραστηριοτήτων σε διαφορετικό πλαίσιο της ΕΕ. Το EWAS στοχεύει στη θέσπιση μίας βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και αποβλήτων με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, του θορύβου και της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά την διάρκεια της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων.

Φωτογραφία

 

Title: Efficient and sustainable waste management methodologies using ICT tools enabling GHG emissions reduction

Grant agreement no.:  LIFE13 ENV/ES/000725

Powered by:

d-waste logo