Δράσεις / δραστηριότητες

ΔΡΑΣΗ 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες

 • Αρχική ανάλυση και ορισμός των ειδικών απαιτήσεων των δράσεων υλοποίησης.
 • Δημιουργία ενός καταλόγου μεθοδολογιών και τεχνολογιών που σχετίζονται με την αποδοτική διαχείριση αποβλήτων και τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε πραγματικό περιβάλλον.
 • Εκτενή ανάλυση των ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθετικών πλαισίων, καθώς και σύγκριση μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και των οδηγιών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπ' όψιν το πλαίσιο των μεθοδολογιών συλλογής αποβλήτων.
 • Αξιολόγηση των πιο κοινών μεθοδολογιών συλλογής απορριμμάτων στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες της Μεσογείου και ιδίως στις συγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής του μοντέλου EWAS.
 • Ανάλυση των απαιτήσεων της εφαρμογής EWAS.
 • Καθορισμός των βασικών δεικτών παρακολούθησης απόδοσης.


ΔΡΑΣΗ 2: Δράσεις υλοποίησης

 • Εφαρμογή νέων μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, χρησιμοποιώντας εργαλεία ICT για αποδοτική συλλογή αποβλήτων.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών διαχείρισης αποβλήτων και βέλτιστων πρακτικών χρησιμοποιώντας ICT.
 • Εγκατάσταση ενός αποδοτικού εργαλείου ICT για τη βελτιστοποίηση μεθοδολογιών συλλογής αποβλήτων.
 • Δράσεις επίδειξης που περιλαμβάνουν δύο πιλοτικές περιοχές.
 • Δημιουργία εγχειριδίων διαχείρισης.


ΔΡΑΣΗ 3: Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού, μεθοδολογικού, κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου προκειμένου να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα των μεθοδολογιών EWAS στη διαχείριση αποβλήτων

 • Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) για όλες τις διαδικασίες που εφαρμόζονται, όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας και τις εκπομπές.
 • Εκτίμηση των επιπτώσεων από τη βελτιστοποίηση της συλλογής αποβλήτων ώστε να αντισταθμιστούν με τις βελτιώσεις που διαπιστώθηκαν.
 • Τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των πρακτικών και διαδικασιών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.
 • Περιοδική παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων επίδειξης.
 • Θέσπιση ενός συνόλου ενεργειών, μέτρων και μέσων που θα πρέπει να λαμβάνονται από τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις.


ΔΡΑΣΗ 4: Επικοινωνία και διάδοση

 • Ολοκληρωμένο Σχέδιο Επικοινωνίας και Δράσης.
 • Αύξηση της γνώσης των εμπλεκόμενων μερών με σκοπό την βελτίωση των υφιστάμενων μεθοδολογιών από τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ανακύκλωση.
 • Εναρμόνιση με άλλες δράσεις για τον ίδιο σκοπό ώστε να προσεγγιστεί ο κοινός ευρωπαϊκός στόχος.


ΔΡΑΣΗ 5: Διαχείριση του έργου και παρακολούθηση της προόδου του

 • Διαχείριση διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών θεμάτων.
 • Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Δικτύωση με άλλα έργα LIFE +
 • Σχέδιο επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE

Title: Efficient and sustainable waste management methodologies using ICT tools enabling GHG emissions reduction

Grant agreement no.:  LIFE13 ENV/ES/000725

Powered by:

d-waste logo