Παρουσίαση Life EWAS σε Σεμινάριο για την κομποστοποίηση και ανακύκλωση. «Το πρόγραμμα Life EWASθα παρουσιαστεί…
  A very successful event was hosted by the project leader – Wellness Telecom in…

Title: Efficient and sustainable waste management methodologies using ICT tools enabling GHG emissions reduction

Grant agreement no.:  LIFE13 ENV/ES/000725

Powered by:

d-waste logo